مجتبی شریف

لازمه تشکیلاتی عمل کردن با هدفی متعالی برای تقویت مناسبات فرهنگی ، اجتماعی و تبلیغاتی نیازمند حضور مدیران اجرای کار آمد و با برنامه است .

مدیر اجرایی درهر نهاد و یا سازمانی به خصوص ، مجموعه های فرهنگی چاشنی خاصی باید داشته باشد ، او قائم مقام صاحب امتیاز و یا مدیر مسئول است و رفتارهای حرفه ای  با مخابان و مراجعین و حتی کادر داخلی مجموعه بر پویایی و تقویت حسن رفتارها زمینه ساز ارتباطات قوی استوار خواهد شد .

مجموعه ی گرم و صمیمی ما این ظرفیت را ایجاد کرده است که ارتباطات داخلی و خارج با دیگر فرهنگی و تبلیغاتی بستر یک تعامل دو طرفه و محکمی را بنا کند.

گوشه ای از فعالیت و رزومه :

– کارشناس چاپ
– کارشناس امور فرهنگی و اجتماعی
– مدیر اجرایی چندین همایش داخلی
– مدیر اجرایی نشست های تخصصی یک روزه انجمن بهره وری ایران ( اقتصاد مقاومتی )