مهدی شریف

کارشناس روابط عمومی فردی است که تحت نظارت مقام مافوق و مدیریت ارشد شرکت / سازمان با بهره گیری از روش های علمی وظیفه طراحی و اجرای فعالیت های مختلف از قبیل بررسی و تحلیل افکار عمومی و طراحی و اجرای مصاحبه ها و میزگرد های مطبوعاتی، تهیه و تدوین مطالب نشریات و تبلیغات مربوط به اهداف و برنامه های سازمان خود را بر عهده دارد.

به عبارت دیگر مدیر روابط عمومی تصویر عمومی مطلوبی برای کارفرمایان یا مشتریان شرکت یا سازمان ایجاد می کند.

گوشه ای از فعالیت و رزومه :

– کارشناس رشته روابط عمومی و امور رسانه

– مدیر سایت و روابط عمومی انتشارات کلید آموزش بیش از 4 سال

– مدیر امور هماهنگی و برگزاری فعالیت های نمایشگاه های کتاب بیش از 3 سال

– مدیر روابط عمومی و سایت شرکت تولیدی زرباف بیش از 2 سال

– مدیر پایگاه اطلاع رسانی شرکت بین المللی صانیر بیش از 2 سال

– مدیر پایگاه اطلاع رسانی انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

– مدیر تبلیغات و روابط عمومی شرکت دانش بنیان  آتیه پردازان شریف بیش از 2 سال